Sunday, July 14, 2024
HomeΕπιτελείαΠροτάσεις Χριστοδουλίδη για την Κοινωνική Πολιτική

Προτάσεις Χριστοδουλίδη για την Κοινωνική Πολιτική

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τις προτάσεις του για την Κοινωνική Πολιτική του Κράτους, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο https://www.christodoulides2023.com/pylones/anthropos/koinonikipolitiki/.

H οικοδόμηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους που θα διασφαλίζει συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους πολίτες του, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων του πληθυσμού που χρειάζονται ιδιαίτερη αρωγή ή/και φροντίδα, αποτελεί βασική προτεραιότητα του προγράμματος διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η αξιοπρεπής διαβίωση, στη βάση ίσων συνθηκών, προϋποθέσεων και ευκαιριών των ηλικιωμένων, των παιδιών, των ανθρώπων με αναπηρίες και γενικά όλων των ευάλωτων ομάδων αποτελεί καθρέφτη πολιτισμού ενός κράτους.

Την ίδια στιγμή, η ισότητα και η ισότιμη ένταξη στην κοινωνία, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για μια ευημερούσα, δημοκρατική κοινωνία που σέβεται όλους τους πολίτες της και εφαρμόζει το μοντέλο της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο στο επίκεντρο των προτάσεών του κ. Χριστοδουλίδη βρίσκεται η ανάγκη διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης όλων µε αξιοπρέπεια και δίκαιη πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες. Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Οι προτάσεις στοχεύουν στη διασφάλιση όλων των πιο πάνω, µέσω στοχευμένων μέτρων και δράσεων σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού και δύναται να εφαρμοστούν μέσα και από τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κρατικών δομών και υπηρεσιών και τον σχεδιασμό και δημιουργία νέων, όπου χρειάζεται.

Οι προτάσεις κωδικοποιούνται σε 8 πολιτικές δράσεων: 1. «Εκσυγχρονισμός και Ενίσχυση Θεσμικού Πλαισίου», 2. «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός της Επιδοματικής Πολιτικής», 3. «Σύζευξη οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», 4. «Με επίκεντρο το παιδί», 5. «Στήριξη των Μονογονεϊκών οικογενειών», 6. «Στήριξη των Πολυτέκνων και Τρίτεκνων Οικογενειών», 7. «Διασφάλιση των Δικαιωμάτων και Ευημερίας των Ατόμων Τρίτης Ηλικίας», και 8. «Στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία».

Μεταξύ άλλων στις προτάσεις περιλαμβάνονται:

•          Χαρτογράφηση εντός έξι μηνών των υφιστάμενων δομών (κρατικών, δημοτικών, τοπικών και ιδιωτικών) που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού και που εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής.

•          Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και ενίσχυση των υπηρεσιών του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας καθιστώντας τις πιο αποτελεσματικές και φιλικές ως προς τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών.

•          Εφαρμογή της υπηρεσίας «Κόκκινο Κουμπί» η οποία λειτουργεί μέσω του νεοσύστατου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης κλήσεων που αποτελείται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εθελοντές εκπαιδευμένους σε θέματα ψυχικής υγείας. Η υπηρεσία αφορά κυρίως Άτομα Τρίτης Ηλικίας και Άτομα με Αναπηρία.

•          Δημιουργία ανεξάρτητου Ταμείου Κοινωνικής Δράσης στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι κρατικές χορηγίες προς Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ). Το Ταμείο Κοινωνικής Δράσης διαμορφώνει στρατηγική για προγράμματα, χρηματοδοτεί, διαχειρίζεται, παρακολουθεί και αξιολογεί τα προγράμματα, δράσεις και υπηρεσίες από ΜΚΟ.

•          Δημιουργία Ιατρικών Κέντρων Απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες για άτομα κάθε ηλικίας με επαρκή αριθμό κλινών, υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας αλλά και νοσηλείας για απεξάρτηση. Στόχος να καλυφθεί το σημερινό κενό και οι ανάγκες ατόμων από όλες τις πόλεις και να μπορούν να επισκέπτονται ένα χώρο και να τους παρέχονται όλες οι σχετικές υπηρεσίες και βοήθεια. 

•          Υιοθέτηση της κατ’ οίκον επίσκεψης κοινωνικού λειτουργού μέχρι να συμπληρωθεί το πρώτο έτος του βρέφους για διαπίστωση της κατάστασης και των αναγκών της οικογένειας.

•          Προώθηση ευέλικτων μορφών εργασίας, μεταξύ άλλων της τηλεργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

•          Επιμόρφωση των παιδιών για τα δικαιώματα τους και τον τρόπο άσκησής τους μέσω της εκπαιδευτικής πολιτικής.

•          Θεσμοθέτηση και εφαρμογή σε συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου για το Παιδί την «Αξιολόγηση του Αντίκτυπου της Αποτίμησης της Επίδρασης» των αποφάσεων (νομοθετικών ή πολιτικών).

•          Προωθούμε προγράμματα ευαισθητοποίησης των μαθητών για την αναπηρία και προάγουμε την ενσυναίσθηση και το σεβασμό στη διαφορετικότητα και ποικιλομορφία ώστε τα σχολεία να ανταποκρίνονται στην πολυπολιτισμική και πολυμορφική διάσταση της σημερινής κοινωνίας.

•          Ενίσχυση και επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων για παροχή Δωρεάν Νομικής Αρωγής για κάθε νομικό θέμα που αντιμετωπίζουν οι μονογονείς.

•          Επαναφορά του ορισμού των φοιτητών για παιδιά πολυτέκνων, ως εξαρτώμενα μέχρι την ολοκλήρωση σπουδών, πτυχίου και ενός μεταπτυχιακού. Αφαίρεση του κριτήριου της αξίας της περιουσίας των γονέων εφόσον πρόκειται για τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα.

•          Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

•          Ενισχύουμε υφιστάμενα, και όπου υπάρχουν ανάγκες δημιουργούμε νέα,  κέντρα ημερήσιας φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες με διευρυμένα ωράρια. Τα κέντρα διαχωρίζονται ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες που υπάρχουν για θέματα αναπηρίας για την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας και αποκατάστασης στη βάση επίσης των εξατομικευμένων αναγκών του κάθε ατόμου.

•          Προχωρούμε προς τον Σχεδιασμό και Υλοποίηση μιας Νομοθεσίας για την Ενιαία Εκπαίδευση, όπως καθορίζεται από τις Διεθνείς Συμβάσεις, η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές και θα παρέχει τις εύλογες προσαρμογές που χρειάζονται για να μπορεί το σχολείο να προσφέρει ποιοτική, συμπεριληπτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά.

•          Επιδοτούμε υφιστάμενες και δημιουργούμε οικίες για Διαμονή Ενήλικων Ατόμων με Αναπηρία  με στόχο την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και συμμετοχής τους στην κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές αναπηρίες και τις εξειδικευμένες ανάγκες των ατόμων που θα φιλοξενούνται στις οικίες. Σε αυτή τη βάση προχωρούμε στη θέσπιση συγκεκριμένης νομοθεσίας με συγκεκριμένες προδιαγραφές στη βάση της Σύμβασης του ΟΗΕ για της αναπηρίες.

•          Επανασχεδιασμός του συστήματος καταβολής πρώτης σύνταξης με σκοπό την άμεση λήψη απόφασης και πληρωμή της σύνταξης χωρίς καθυστέρηση.

•          Εκσυγχρονισμός των δομών και του συστήματος φροντίδας των ατόμων τρίτης ηλικίας σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Ιδιωτικό Τομέα. Δημιουργία νέων εξειδικευμένων δομών και κέντρων απασχόλησης εκεί όπου χρειάζονται, ώστε τα άτομα τρίτης ηλικίας, να απολαμβάνουν ουσιαστική και ποιοτική φροντίδα. Δίδεται έμφαση σε κέντρα αποκατάστασης και σε κέντρα αντιμετώπισης της άνοιας.

Σχετικά άρθρα

Διαβάστε Ακόμα